این هم میگذرد

اسم خواننده رودر ویدیو یک چیز دیگه نوشته اما تو ویدیو میگه با صدای حافظ هرمزی و اسحاق زاخر نصب !
حالا زیاد هم مهم نیست, من نه اینا رو میشناسم و نه اونی که روی ویدیو نوشته, فکر کنم از هنرمندان افغان باشن.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *